Nota Legal - Infocopia SB SL

Vaya al Contenido
Amb la aplicació de la Llei de Protecció de Dades (Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre) i de la Societat dels Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) de 12 d'octubre de 2002, INFOCOPIA SB, S.L. informa:

Que la comunicació ara o en el futur, les seves dades personals s'incorporaren en els corresponents fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, amb la finalitat de facil·litar al usuari l'accés, l'us ràpid i correcte del portal, agilitzar al usuari els tràmits d'obtenció de productes i/o serveis, la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o cancel·lació de les sol·licituts dels usuaris per adquirir productes i/o serveis oferts mitjançant el portal, la adecuació i personalizació dels productes i/o serveis a les preferencies dels usuaris, l'enviament de notificacions d'actualizació del portal, i l'enviament, per mitjants electrònics o en soport paper, d'informació relativa al portal i informa que l'usuari no està obligat, en cap moment, a contestar qualsevol formulari.

INFOCOPIA sb, S.L. garantitza que tal dades únicament podràn ser utilitzats amb finalitat de realitzar el seguiment de la seva solicitut i es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que el usuari proporcioni de forma confidencial, garantitzant que el servidor en el que s'enmagatzemarán i tractarán dites dades, dispossa de las midas de seguretat necessaries per evitar l'accés a dites dades per part de tercers no autoritzats.

Sense perjudici de ho anterior, INFOCOPIA sb, S.L. podrá revelar a las autoritats públiques competents les dades de carácter personal i qualsevol altre infromació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les dispossicions legale i reglamentaries aplicables.
Regreso al contenido